حکم کارگزینی ۲۴۳۰ استخدامی جدید سازمان فنی و حرفه ای صادر شد

حکم کارگزینی ۲۴۳۰ استخدامی جدید سازمان فنی و حرفه ای صادر شد

حکم کارگزینی ۲۴۳۰ استخدامی جدید سازمان فنی و حرفه ای صادر شد تاکنون برای ۲۴۳۰ نفر از پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور صادر و مقدمات تبدیل وضعیت ۱۱۵۸ نفر دیگر آنها فراهم شده است. به گزارش سه شنبه سازمان آموزش…

fixed position noondoni.com