استخدام شرکت گاز شهرستان خوروبیابانک

استخدام شرکت گاز شهرستان خوروبیابانک

اطلاعیه جذب نیروی متخصص جهت کار در شرکت گاز پیرو نامه شماره گ ۳۳/۲۲۵/۱۰۳۴۲ سرپرست محترم اداره گاز شهرستان و با توجه به آغاز فرایند مرحله پایانی گاز رسانی و بنابر تاکید مدیریت محترم شرکت گاز استان اصفهان ، جهت فعالیت در شرکت گاز ( پست امداد شهری ) پس…

fixed position noondoni.com